Szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Proponowana tematyka :

- Uzależnienie od alkoholu (objawy, przebieg, przyczyny, diagnoza)
- Rodzaje i formy leczenia odwykowego w Polsce
- Procedura orzekania o konieczności poddania się leczeniu odwykowemu
- Nadużywanie alkoholu, picie szkodliwe i problemowe
- Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
- Uzależnienie od innych substancji psychoaktywnych -skala zjawiska, profilaktyka, leczenie
- Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym
 - Współuzależnienie - jako sposób przystosowania się do sytuacji trudnej - rozpoznanie, motywowanie i formy pomocy psychologicznej
-  Pierwszy kontakt z klientem uzależnionym i współuzależnionym w trakcie posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-  Zjawisko przemocy domowej i sytuacja psychologiczna ofiar przemocy, zachowania sprawców i możliwości pomocy
-  Pierwszy kontakt z dorosłą ofiarą przemocy domowej i ze sprawcą przemocy
-  Rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej
-  Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym
-  Zespoły problemowe w ramach struktury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-  Podstawy prawne polskiego systemu rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz inne tematy sugerowane przez odbiorców (do uzgodnienia)

Forma szkolenia:

- proponujemy przeprowadzić je w 3 częściach - po 8 godzin każda- łącznie 24 godziny szkolenia
-  prowadzone będzie w formie wykładu (prezentacja multimedialna) i zajęć warsztatowych
-  w trakcie organizujemy przerwę kawową z poczęstunkiem
 - oferujemy dalszą współpracę w ramach konsultacji po zakończeniu szkolenia (w razie potrzeb)

Miejsce szkolenia:


-siedziba Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień "Koliber" przy ul. Michała Drzymały 1 w Nakle nad Notecią lub inne miejsce wyznaczone przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoby prowadzące:

Specjaliści psychoterapii uzależnień -  kadra Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień "Koliber"

Czas i termin trwania szkolenia:(do uzgodnienia)
proponujemy spotkania również w soboty w trzech następujących po sobie tygodniach


Koszt szkolenia : do uzgodnienia

 SZKOLENIE ZAKOŃCZONE BĘDZIE WYDANIEM IMIENNYCH CERTYFIKATÓW